1. <listing id="27ys2"></listing>
    1. <meter id="27ys2"></meter>
    2. <code id="27ys2"></code>

     <var id="27ys2"></var>

     1. 新手上路

      交易帮助

      客户服务

      关于我们

      银行优惠费率

      * 此费率表为网上交易申购业务优惠费率

       

      基金代码 基金名称 分类 原申购费率 ?#34892;?#21345;、交行卡 8折 中行卡 6折 工行卡、建行卡、民生卡、浦发卡、天天盈、易购通、通联支付、支付宝  4折 农行卡 7折 银联通           高于0.6%的按0.6%计算
      530001 建信恒久价值股票 M<50万元 1.50% 1.20% 0.90% 0.60% 1.05% 0.60%
      50万元≤M<100万元 1.20% 0.96% 0.72% 0.60% 0.84% 0.60%
      100万元≤M<500万元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60%
      500万元≤M<1000万元 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50%
      M≥1000万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
      530003 建信优选成长股票 M<50万元 1.50% 1.20% 0.90% 0.60% 1.05% 0.60%
      50万元≤M<100万元 1.20% 0.96% 0.72% 0.60% 0.84% 0.60%
      100万元≤M<500万元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60%
      500万元≤M<1000万元 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50%
      M≥1000万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
      530005 建信优化配置混合 M<100万元 1.50% 1.20% 0.90% 0.60% 1.05% 0.60%
      100万元≤M<500万元 1.00% 0.80% 0.60% 0.60% 0.70% 0.60%
      500万元≤M<1000万元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60%
      M≥1000万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
      530006 建信核心精选股票 M<100万元 1.50% 1.20% 0.90% 0.60% 1.05% 0.60%
      100万元≤M<500万元 1.00% 0.80% 0.60% 0.60% 0.70% 0.60%
      500万元≤M<1000万元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60%
      M≥1000万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
      531008 建信稳定增利债券A M<100万元 0.60%   0.60%     0.60%     0.60%     0.60%   0.60%
      100万元≤M<300万元 0.40% 0.40% 0.40% 0.40% 0.40% 0.40%
      300万元≤M<500万元 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20%
      M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
      530009 建信增强债券A M<100万元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60%
      100万元≤M<500万元 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50%
      500万元≤M<1000万元 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30%
      M≥1000万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
      530010 建信责任 M<100万元 1.50% 1.20% 0.90% 0.60% 1.05% 0.60%
      100万元≤M<500万元 0.70% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60%
      M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
      530011 建信内生动力股票 M<100万元 1.50% 1.20% 0.90% 0.60% 1.05% 0.60%
      100万元≤M<500万元 1.00% 0.80% 0.60% 0.60% 0.70% 0.60%
      M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
      530012 建信积极配置混合 M<100万元 1.20% 0.96% 0.72% 0.60% 0.84% 0.60%
      100万元≤M<500万元 1.00% 0.80% 0.60% 0.60% 0.70% 0.60%
      M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
      530015 建信深证基?#20037;?0ETF联接 M<100万元 1.50% 1.20% 0.90% 0.60% 1.05% 0.60%
      100万元≤M<500万元 0.70% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60%
      M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
      530016 建信恒稳价值混合 M<100万元 1.50% 1.20% 0.90% 0.60% 1.05% 0.60%
      100万元≤M<500万元 1.00% 0.80% 0.60% 0.60% 0.70% 0.60%
      M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
      530017 建信双息红利债券 M<100万元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60%
      100万元≤M<500万元 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50%
      M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
      530018 建信深证100指数增强 M<100万元 1.50% 1.20% 0.90% 0.60% 1.05% 0.60%
      100万元≤M<500万元 1.00% 0.80% 0.60% 0.60% 0.70% 0.60%
      M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
      530019 建信社会责任股票 M<100万元 1.50% 1.20% 0.90% 0.60% 1.05% 0.60%
      100万元≤M<500万元 1.00% 0.80% 0.60% 0.60% 0.70% 0.60%
      M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
      530020 建信转债增强债券A M<100万元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60%
      100万元≤M<500万元 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50%
      M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
      530021 建信纯债A M<100万元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60%
      100万元≤M<500万元 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50%
      M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
      000056 建信消费升级股票 M<100万元 1.50% 1.20% 0.90% 0.60% 1.05% 0.60%
      100万元≤M<200万元 1.20% 0.96% 0.72% 0.60% 0.84% 0.60%
      200万元≤M<500万元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60%
      M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
      000105 建信安心回报债券A M<100万元 0.60% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60%
      100万元≤M<300万元 0.40% 0.40% 0.40% 0.40% 0.40% 0.40%
      300万元≤M<500万元 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20%
      M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
      000207 建信双债增强债券A M<100万元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60%
      100万元≤M<500万元 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50%
      M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
      000270 建信安心保?#20928;?#21512; M<100万元 1.20% 0.96% 0.72% 0.60% 0.84% 0.60%
      100万元≤M<200万元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60%
      200万元≤M<500万元 0.60% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60%
      M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
      000308 建信创新中国股票 M<100万元 1.50% 1.20% 0.90% 0.60% 1.05% 0.60%
      100万元≤M<200万元 1.20% 0.96% 0.72% 0.60% 0.84% 0.60%
      200万元≤M<500万元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60%
      M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
      000346 建信安心回报两年定期开放债券A M<100万元   0.60%     0.60%     0.60%     0.60%     0.60%     0.60%  
      100万元≤M<300万元 0.40% 0.40% 0.40% 0.40% 0.40% 0.40%
      300万元≤M<500万元 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20%
      M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
      000435 建信稳定添利债券A  M<100万元 0.60%   0.60%     0.60%     0.60%     0.60%     0.60%  
      100万元≤M<300万元 0.40% 0.40% 0.40% 0.40% 0.40% 0.40%
      300万元≤M<500万元 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20%
      M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
      000478 建信中证500指数增强 M<100万元 1.50% 1.20% 0.90% 0.60% 1.05% 0.60%
      100万元≤M<500万元 1.00% 0.80% 0.60% 0.60% 0.70% 0.60%
      M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
      000547 建信健康民生混合 M<100万元 1.50% 1.20% 0.90% 0.60% 1.05% 0.60%
      100万元≤M<200万元 1.20% 0.96% 0.72% 0.60% 0.84% 0.60%
      200万元≤M<500万元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60%
      M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
      000592 建信改革红利股票 M<100万元 1.50% 1.20% 0.90% 0.60% 1.05% 0.60%
      100万元≤M<200万元 1.20% 0.96% 0.72% 0.60% 0.84% 0.60%
      200万元≤M<500万元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60%
      M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
      000729 建信中小盘先锋股票 M<100万元 1.50% 1.20% 0.90% 0.60% 1.05% 0.60%
      100万元≤M<200万元 1.20% 0.96% 0.72% 0.60% 0.84% 0.60%
      200万元≤M<500万元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60%
      M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
      000756 建信潜力新蓝筹股票 M<100万元 1.50% 1.20% 0.90% 0.60% 1.05% 0.60%
      100万元≤M<200万元 1.20% 0.96% 0.72% 0.60% 0.84% 0.60%
      200万元≤M<500万元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60%
      M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
      000875 建信稳定得利债券A M<100万元 0.80% 0.64%   0.6%   0.60% 0.60% 0.60%
      100万元≤M<300万元 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50%
      300万元≤M<500万元 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30%
      M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
      000994 建信睿盈灵活配置混合A M<100万元 1.50% 1.20% 0.90% 0.60% 1.05% 0.60%
      100万元≤M<200万元 1.20% 0.96% 0.72% 0.60% 0.84% 0.60%
      200万元≤M<500万元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60%
      M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
      001070 建信信息产业股票 M<100万元 1.50% 1.20% 0.90% 0.60% 1.05% 0.60%
      100万元≤M<200万元 1.20% 0.96% 0.72% 0.60% 0.84% 0.60%
      200万元≤M<500万元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60%
      M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
      001166 建信环保产业股票 M<100万元 1.50% 1.20% 0.90% 0.60% 1.05% 0.60%
      100万元≤M<200万元 1.20% 0.96% 0.72% 0.60% 0.84% 0.60%
      200万元≤M<500万元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60%
      M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
      001205 建信稳健回报灵活配置 M<100万元 1.50% 1.20% 0.90% 0.60% 1.05% 0.60%
      100万元≤M<200万元 1.20% 0.96% 0.72% 0.60% 0.84% 0.60%
      200万元≤M<500万元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60%
      M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
      001276 建信新经济灵活配置混合 M<100万元 1.50% 1.20% 0.90% 0.60% 1.05% 0.60%
      100万元≤M<200万元 1.20% 0.96% 0.72% 0.60% 0.84% 0.60%
      200万元≤M<500万元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60%
      M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
      001304 建信鑫安回报灵活配置混合 M<100万元 1.50% 1.20% 0.90% 0.60% 1.05% 0.60%
      100万元≤M<200万元 1.20% 0.96% 0.72% 0.60% 0.84% 0.60%
      200万元≤M<500万元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60%
      M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
      001396 建信互联网+产业升级股票 M<100万元 1.50% 1.20% 0.90% 0.60% 1.05% 0.60%
      100万元≤M<200万元 1.20% 0.96% 0.72% 0.60% 0.84% 0.60%
      200万元≤M<500万元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60%
      M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
      001397 建信精工制造指数增强 M<100万元 1.50% 1.20% 0.90% 0.60% 1.05% 0.60%
      100万元≤M<200万元 1.20% 0.96% 0.72% 0.60% 0.84% 0.60%
      200万元≤M<500万元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60%
      M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
      001408 建信鑫丰回报灵活配置混合 M<100万元 1.50% 1.20% 0.90% 0.60% 1.05% 0.60%
      100万元≤M<200万元 1.20% 0.96% 0.72% 0.60% 0.84% 0.60%
      200万元≤M<500万元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60%
      M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
      001473 建信大安全战略精选股票 M<100万元 1.50% 1.20% 0.90% 0.60% 1.05% 0.60%
      100万元≤M<200万元 1.20% 0.96% 0.72% 0.60% 0.84% 0.60%
      200万元≤M<500万元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60%
      M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
      539001 建信全球机遇股票 M<100万元 1.60% 1.28% 0.96% 0.64% 1.12% 0.60%
      100万元≤M<500万元 1.00% 0.80% 0.60% 0.60% 0.70% 0.60%
      M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
      539002 建信新兴市场股票 M<100万元 1.60% 1.28% 0.96% 0.64% 1.12% 0.60%
      100万元≤M<500万元 1.00% 0.80% 0.60% 0.60% 0.70% 0.60%
      M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
      539003 建信全球资源股票 M<100万元 1.60% 1.28% 0.96% 0.64% 1.12% 0.60%
      100万元≤M<500万元 1.00% 0.80%   0.6%   0.60% 0.70% 0.60%
      M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
      165309 建信沪深300指数(LOF) M<100万元 1.20% 0.96% 0.72% 0.60% 0.84% 0.60%
      100万元≤M<500万元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60%
      500万元≤M<1000万元 0.40% 0.40% 0.40% 0.40% 0.40% 0.40%
      M≥1000万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
      165310 建信双利 M<100万元 1.50% 1.20% 0.90% 0.60% 1.05% 0.60%
      100万元≤M<500万元 1.00% 0.80% 0.60% 0.60% 0.70% 0.60%
      M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
      165311 建信信用增强债券A M<100万元 0.80% 0.64%   0.6%   0.60% 0.60% 0.60%
      100万元≤M<500万元 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50%
      M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
      165312 建信央视50 M<100万元 1.20% 0.96% 0.72% 0.60% 0.84% 0.60%
      100万元≤M<300万元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60%
      300万元≤M<500万元 0.40% 0.40% 0.40% 0.40% 0.40% 0.40%
      M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
      165313 建信优势动力股票(LOF) M<100万元 1.50% 1.20% 0.90% 0.60% 1.05% 0.60%
      100万元≤M<500万元 1.00% 0.80% 0.60% 0.60% 0.70% 0.60%
      M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
      165315 建信网金融分级 M<50万元         0.40% 0.40% 0.40% 0.40% 0.40% 0.40%
      M≥50万元 100元/笔 100元/笔 100元/笔 100元/笔 100元/笔 100元/笔
      165316 建信有色金属分级 M<50万元         0.40% 0.40% 0.40% 0.40% 0.40% 0.40%
      M≥50万元 100元/笔 100元/笔 100元/笔 100元/笔 100元/笔 100元/笔
      001858 建信安心保本二号混合 M<100万元 1.20% 0.96% 0.72% 0.60% 0.84% 0.60%
      100万元≤M<200万元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60%
      200万元≤M<500万元 0.60% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60%
      M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
      001948 建信稳定丰利债券A   M<100万元 0.60%   0.60%     0.60%     0.60%     0.60%     0.60%  
      100万元≤M<300万元 0.40% 0.40% 0.40% 0.40% 0.40% 0.40%
      300万元≤M<500万元 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20%
      M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
      002281 建信安心保本三号混合 M<100万元 1.20% 0.96% 0.72% 0.60% 0.84% 0.60%
      100万元≤M<200万元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60%
      200万元≤M<500万元 0.60% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60%
      M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
      001781 建信现代服务业股票 M<100万元 1.50% 1.20% 0.90% 0.60% 1.05% 0.60%
      100万元≤M<200万元 1.20% 0.96% 0.72% 0.60% 0.84% 0.60%
      200万元≤M<500万元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60%
      M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
      002378 建信安心保本五号混合 M<100万元 1.20% 0.96% 0.72% 0.60% 0.84% 0.60%
      100万元≤M<200万元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60%
      200万元≤M<500万元 0.60% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60%
      M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔

       

      * 此费率表为网上交易定期定额业务优惠费率
      基金代码 基金名称 分类 原申购费率 ?#34892;?#21345; 8折 工行卡、建行卡、农行卡、民生卡、浦发卡、天天盈、易购通、通联支付、支付宝  4折 银联通          高于0.6%的按0.6%计算
      530001 建信恒久价值股票 M<50万元 1.50% 1.20% 0.60% 0.60%
      50万元≤M<100万元 1.20% 0.96% 0.60% 0.60%
      100万元≤M<500万元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60%
      500万元≤M<1000万元 0.50% 0.50% 0.50% 0.50%
      M≥1000万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
      530003 建信优选成长股票 M<50万元 1.50% 1.20% 0.60% 0.60%
      50万元≤M<100万元 1.20% 0.96% 0.60% 0.60%
      100万元≤M<500万元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60%
      500万元≤M<1000万元 0.50% 0.50% 0.50% 0.50%
      M≥1000万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
      530005 建信优化配置混合 M<100万元 1.50% 1.20% 0.60% 0.60%
      100万元≤M<500万元 1.00% 0.80% 0.60% 0.60%
      500万元≤M<1000万元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60%
      M≥1000万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
      530006 建信核心精选股票 M<100万元 1.50% 1.20% 0.60% 0.60%
      100万元≤M<500万元 1.00% 0.80% 0.60% 0.60%
      500万元≤M<1000万元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60%
      M≥1000万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
      531008 建信稳定增利债券A M<100万元 0.60%   0.60%     0.60%   0.60%
      100万元≤M<300万元 0.40% 0.40% 0.40% 0.40%
      300万元≤M<500万元 0.20% 0.20% 0.20% 0.20%
      M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
      530009 建信增强债券A M<100万元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60%
      100万元≤M<500万元 0.50% 0.50% 0.50% 0.50%
      500万元≤M<1000万元 0.30% 0.30% 0.30% 0.30%
      M≥1000万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
      530010 建信责任 M<100万元 1.50% 1.20% 0.60% 0.60%
      100万元≤M<500万元 0.70% 0.60% 0.60% 0.60%
      M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
      530011 建信内生动力股票 M<100万元 1.50% 1.20% 0.60% 0.60%
      100万元≤M<500万元 1.00% 0.80% 0.60% 0.60%
      M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
      530012 建信积极配置混合 M<100万元 1.20% 0.96% 0.60% 0.60%
      100万元≤M<500万元 1.00% 0.80% 0.60% 0.60%
      M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
      530015 建信深证基?#20037;?0ETF联接 M<100万元 1.50% 1.20% 0.60% 0.60%
      100万元≤M<500万元 0.70% 0.60% 0.60% 0.60%
      M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
      530016 建信恒稳价值混合 M<100万元 1.50% 1.20% 0.60% 0.60%
      100万元≤M<500万元 1.00% 0.80% 0.60% 0.60%
      M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
      530017 建信双息红利债券 M<100万元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60%
      100万元≤M<500万元 0.50% 0.50% 0.50% 0.50%
      M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
      530018 建信深证100指数增强 M<100万元 1.50% 1.20% 0.60% 0.60%
      100万元≤M<500万元 1.00% 0.80% 0.60% 0.60%
      M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
      530019 建信社会责任股票 M<100万元 1.50% 1.20% 0.60% 0.60%
      100万元≤M<500万元 1.00% 0.80% 0.60% 0.60%
      M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
      530020 建信转债增强债券A M<100万元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60%
      100万元≤M<500万元 0.50% 0.50% 0.50% 0.50%
      M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
      530021 建信纯债A M<100万元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60%
      100万元≤M<500万元 0.50% 0.50% 0.50% 0.50%
      M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
      000056 建信消费升级股票 M<100万元 1.50% 1.20% 0.60% 0.60%
      100万元≤M<200万元 1.20% 0.96% 0.60% 0.60%
      200万元≤M<500万元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60%
      M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
      000105 建信安心回报债券A M<100万元 0.60% 0.60% 0.60% 0.60%
      100万元≤M<300万元 0.40% 0.40% 0.40% 0.40%
      300万元≤M<500万元 0.20% 0.20% 0.20% 0.20%
      M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
      000207 建信双债增强债券A M<100万元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60%
      100万元≤M<500万元 0.50% 0.50% 0.50% 0.50%
      M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
      000270 建信安心保?#20928;?#21512; M<100万元 1.20% 0.96% 0.60% 0.60%
      100万元≤M<200万元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60%
      200万元≤M<500万元  0.60%  0.60% 0.60% 0.60%
      M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
      000308 建信创新中国股票 M<100万元 1.50% 1.20% 0.60% 0.60%
      100万元≤M<200万元 1.20% 0.96% 0.60% 0.60%
      200万元≤M<500万元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60%
      M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
      000346 建信安心回报两年定期开放债券A M<100万元   0.60%     0.60%     0.60%     0.60%  
      100万元≤M<300万元 0.40% 0.40% 0.40% 0.40%
      300万元≤M<500万元 0.20% 0.20% 0.20% 0.20%
      M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
      000435 建信稳定添利债券A  M<100万元 0.60%   0.60%     0.60%     0.60%  
      100万元≤M<300万元 0.40% 0.40% 0.40% 0.40%
      300万元≤M<500万元 0.20% 0.20% 0.20% 0.20%
      M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
      000478 建信中证500指数增强 M<100万元 1.50% 1.20% 0.60% 0.60%
      100万元≤M<500万元 1.00% 0.80% 0.60% 0.60%
      M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
      000547 建信健康民生混合 M<100万元 1.50% 1.20% 0.60% 0.60%
      100万元≤M<200万元 1.20% 0.96% 0.60% 0.60%
      200万元≤M<500万元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60%
      M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
      000592 建信改革红利股票 M<100万元 1.50% 1.20% 0.60% 0.60%
      100万元≤M<200万元 1.20% 0.96% 0.60% 0.60%
      200万元≤M<500万元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60%
      M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
      000729 建信中小盘先锋股票 M<100万元 1.50% 1.20% 0.60% 0.60%
      100万元≤M<200万元 1.20% 0.96% 0.60% 0.60%
      200万元≤M<500万元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60%
      M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
      000756 建信潜力新蓝筹股票 M<100万元 1.50% 1.20% 0.60% 0.60%
      100万元≤M<200万元 1.20% 0.96% 0.60% 0.60%
      200万元≤M<500万元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60%
      M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
      000875 建信稳定得利债券A M<100万元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60%
      100万元≤M<300万元 0.50% 0.50% 0.50% 0.50%
      300万元≤M<500万元 0.30% 0.30% 0.30% 0.30%
      M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
      000994 建信睿盈灵活配置混合A M<100万元 1.50% 1.20% 0.60% 0.60%
      100万元≤M<200万元 1.20% 0.96% 0.60% 0.60%
      200万元≤M<500万元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60%
      M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
      001070 建信信息产业股票 M<100万元 1.50% 1.20% 0.60% 0.60%
      100万元≤M<200万元 1.20% 0.96% 0.60% 0.60%
      200万元≤M<500万元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60%
      M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
      001166 建信环保产业股票 M<100万元 1.50% 1.20% 0.60% 0.60%
      100万元≤M<200万元 1.20% 0.96% 0.60% 0.60%
      200万元≤M<500万元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60%
      M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
      001205 建信稳健回报灵活配置 M<100万元 1.50% 1.20% 0.60% 0.60%
      100万元≤M<200万元 1.20% 0.96% 0.60% 0.60%
      200万元≤M<500万元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60%
      M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
      001276 建信新经济灵活配置混合 M<100万元 1.50% 1.20% 0.60% 0.60%
      100万元≤M<200万元 1.20% 0.96% 0.60% 0.60%
      200万元≤M<500万元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60%
      M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
      001304 建信鑫安回报灵活配置混合 M<100万元 1.50% 1.20% 0.60% 0.60%
      100万元≤M<200万元 1.20% 0.96% 0.60% 0.60%
      200万元≤M<500万元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60%
      M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
      001396 建信互联网+产业升级股票型证券投资基金 M<100万元 1.50% 1.20% 0.60% 0.60%
      100万元≤M<200万元 1.20% 0.96% 0.60% 0.60%
      200万元≤M<500万元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60%
      M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
      001397 建信精工制造指数增强 M<100万元 1.50% 1.20% 0.60% 0.60%
      100万元≤M<200万元 1.20% 0.96% 0.60% 0.60%
      200万元≤M<500万元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60%
      M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
      001408 建信鑫丰回报灵活配置混合 M<100万元 1.50% 1.20% 0.60% 0.60%
      100万元≤M<200万元 1.20% 0.96% 0.60% 0.60%
      200万元≤M<500万元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60%
      M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
      001473 建信大安全战略精选股票 M<100万元 1.50% 1.20% 0.60% 0.60%
      100万元≤M<200万元 1.20% 0.96% 0.60% 0.60%
      200万元≤M<500万元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60%
      M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
      539001 建信全球机遇股票 M<100万元 1.60% 1.28% 0.64% 0.60%
      100万元≤M<500万元 1.00% 0.80% 0.60% 0.60%
      M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
      539002 建信新兴市场股票 M<100万元 1.60% 1.28% 0.64% 0.60%
      100万元≤M<500万元 1.00% 0.80% 0.60% 0.60%
      M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
      539003 建信全球资源股票 M<100万元 1.60% 1.28% 0.64% 0.60%
      100万元≤M<500万元 1.00% 0.80% 0.60% 0.60%
      M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
      165309 建信沪深300指数(LOF) M<100万元 1.20% 0.96% 0.60% 0.60%
      100万元≤M<500万元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60%
      500万元≤M<1000万元 0.40% 0.40% 0.40% 0.40%
      M≥1000万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
      165310 建信双利 M<100万元 1.50% 1.20% 0.60% 0.60%
      100万元≤M<500万元 1.00% 0.80% 0.60% 0.60%
      M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
      165311 建信信用增强债券A M<100万元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60%
      100万元≤M<500万元 0.50% 0.50% 0.50% 0.50%
      M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
      165312 建信央视50 M<100万元 1.20% 0.96% 0.60% 0.60%
      100万元≤M<300万元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60%
      300万元≤M<500万元 0.40% 0.40% 0.40% 0.40%
      M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
      165313 建信优势动力股票(LOF) M<100万元 1.50% 1.20% 0.60% 0.60%
      100万元≤M<500万元 1.00% 0.80% 0.60% 0.60%
      M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
      165315 建信网金融分级 M<50万元         0.50% 0.50% 0.50% 0.50%
      M≥50万元 100元/笔 100元/笔 100元/笔 100元/笔
      165316 建信有色金属分级 M<50万元         0.50% 0.50% 0.50% 0.50%
      M≥50万元 100元/笔 100元/笔 100元/笔 100元/笔
      001858 建信安心保本二号混合 M<100万元 1.20% 0.96% 0.60% 0.60%
      100万元≤M<200万元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60%
      200万元≤M<500万元 0.60% 0.60% 0.60% 0.60%
      M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
      001948 建信稳定丰利债券A   M<100万元 0.60%   0.60%     0.60%     0.60%  
      100万元≤M<300万元 0.40% 0.40% 0.40% 0.40%
      300万元≤M<500万元 0.20% 0.20% 0.20% 0.20%
      M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
      002281 建信安心保本三号混合 M<100万元 1.20% 0.96% 0.60% 0.60%
      100万元≤M<200万元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60%
      200万元≤M<500万元 0.60% 0.60% 0.60% 0.60%
      M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
      001781 建信现代服务业股票 M<100万元 1.50% 1.20% 0.60% 0.60%
      100万元≤M<200万元 1.20% 0.96% 0.60% 0.60%
      200万元≤M<500万元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60%
      M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
      002378 建信安心保本五号混合 M<100万元 1.20% 0.96% 0.60% 0.60%
      100万元≤M<200万元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60%
      200万元≤M<500万元 0.60% 0.60% 0.60% 0.60%
      M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔

       

      ? ? 工信部备案?#35745;?/></a>
? ?   ? ?		<a href=中国证监会 ? ? ? ? 中国证券投资基金业协会 ? ?
      投资者权益须知 | 风险提示 | 联系我们 | 诚聘英才
      地址:?#26412;?#24066;西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层 邮编:100033 京ICP备06004599
      客服电话:400-81-95533 客服传真:010-66228001 客服邮箱:[email protected]
      建信基金管理有限责任公司 版权所有 网址:http://www.ocgo.tw
      11选五 北京pk10如何单吊 内蒙古时时彩历史开奖记录查询表 3d心水论坛免费资料区 竞彩篮球大小分推荐 北京十一选五中奖结果查询 118期p3试机号 海南体彩官方下载ios 博莱斯官方网站 上海时时乐免费计划网站 今日福彩贵州快三开奖号码 香港六合彩买码网站 篮彩胜分差排余法 彩票合买骗局 福彩双色球基本走势图1000期 快速时时彩走势图